Sự xuất hiện của phần mềm quản lý bán hàng đem lại lợi ích lớn